(( بازديد از دهکده طبيعت))
 همه روزه از ساعت 8/5 صبح تا 8 شب