تعداد

نوع

17

عقاب

 20سارگپه و دليجه
5شاهين

3

کرکس