گاو
 
 
تعداد     نوع
19گاو ميش ها و گاو ها
1لاما؛نر امانت
1لاما؛ ماده
4گوسفند و بره
10اسب و الاغ
2شتر
40بزهاي ويژه(سانن،نجدي