بازدید از دهکده طبیعت باراجین را چه طور ارزیابی کرده اید؟
کدام قسمت از مجموعه را بیشتر پسندیدید؟
% آرا
0% 0
a. باغ پرندگان
100% 1
b. گوشتخواران
0% 0
c. مزرعه
0% 0
d. خزندگان
0% 0
e. پرندگان شکاری

کل آرا: 1